Čo by ste mali vedieť o podnikaní s Boltom, Uberom a Woltom?

V súčasnosti už takmer každý počul o službách spoločností Bolt, Uber či Wolt. Tieto spoločnosti ponúkajú svoje služby po celom svete, vrátane Slovenska, prostredníctvom digitálnej platformy. V našom článku sa budeme venovať povinnostiam pri podnikaní s týmito spoločnosťami.

Na úvod si objasníme základné povinnosti, ktoré súvisia s podnikaním so spoločnosťami Bolt a Uber (ak podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba).

Aké povinnosti má partnerský vodič Bolt a Uber?

Nakoľko spoločnosti Bolt a Uber nemajú sídlo na území SR, každý partnerský vodič (ktorý nespolupracuje s príslušnou flotilou), musí byť zaregistrovaný ako osoba identifikovaná pre daň alebo platca DPH na príslušnom daňovom úrade.

Ide o registráciu k DPH v zjednodušenom režime, podľa § 7a zákona o DPH. V tomto prípade sa DPH odvádza iba z prijatých služieb zo zahraničia. Ostatné činnosti (napríklad faktúry, tržby) sú bez DPH. V prípade zjednodušeného režimu subjekt nemá právo na odpočet DPH. Prihláška k registrácii sa podáva elektronickou formou a daňový úrad zaregistruje subjekt do 7 dní.

V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť rozdiel medzi osobou identifikovanou pre daň a platiteľom DPH.

Identifikovaná osoba pre daňPlatiteľ DPH
Odvádza DPH iba z faktúr zo zahraničiaOdvádza DPH zo všetkých príjmov (okrem oslobodených od daní)
Neodvádza DPH z vlastných príjmov
Nemá nárok na odpočet DPH nárok na odpočet DPH
Má povinnosť podať daňové priznanie k DPH len za mesiac, v ktorom prijal služby zo zahraničiaOdvádza DPH z vlastnej práce pre koncového zákazníka
Podáva len daňové priznanie k DPHPodáva daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz každý mesiac/štvrťrok

Okrem povinnosti registrácie sa k DPH, finančné riaditeľstvo vydalo informáciu č. 19/ORP/2019/IM pre podnikateľov, ktorí poskytujú taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (napr. BOLT, UBER, HOPIN). Taxikári, ako samostatné podnikateľské subjekty, poskytujú taxi služby, pracujú na základe TAXI licencie a prijímajú tržby elektronickými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť (platobná karta zaevidovaná v aplikácií) na predajnom mieste. Týmto spĺňajú požiadavky uvedené v zákone č. 289/2008 Z.z. Z uvedeného vyplýva, že taxikári sú povinný používať pokladnicu e-kasa klient, a však nie sú povinný pokladničný doklad cestujúcemu odovzdať/zaslať
Zákazníkovi vystaví faktúru za využité služby spoločnosť (Bolt/Uber) v mene vodiča. Vodič vo virtuálnej registračnej pokladnici len zaeviduje celkovú sumu za prepravu, ktorá bola dohodnutá prostredníctvom digitálnej platformy.

Bolt

Bolt patrí v súčasnosti medzi najrýchlejšie rastúcu digitálnu platformu na svete, ktorú používa približne 50 miliónov používateľov vo viac ako 40 krajinách. Bolt ponúka širokej verejnosti taxi služby, požičovňu elektrických kolobežiek, zdieľanie automobilov a donášku jedla prostredníctvom Bolt-Food.

S Boltom môžete spolupracovať ako:

 1. Partnerský vodič Bolt
 2. Partnerský kuriér Bolt food 

1. Partnerský vodič Bolt

Pracovať ako partnerský vodič môžete na základe:

 • živnostenského oprávnenia
 • pracovnoprávneho vzťahu s flotilovým partnerom

Pre registráciu partnerského vodiča sú potrebné tieto doklady:

 • občiansky preukaz, 
 • vodičský preukaz, 
 • preukaz vodiča vozidla taxislužby, 
 • koncesia na taxislužbu, 
 • technický preukaz vozidla a PZP, 
 • osvedčenie vozidla taxislužby, 
 • fotografia.

Vlastnú koncesiu nemusíte mať v prípade, ak budete jazdiť pod flotilou. Bližšie informácie o spolupráci so spoločnosťou Bolt nájdete na ich stránke https://bolt.eu/sk/

Aké povinnosti má partnerský vodič Bolt?

Ak partnerský vodič spolupracuje so slovenským flotilovým partnerom Bolt, nevzťahujú sa naňho povinnosti spojené s registráciou k DPH.

Ak pracujete ako partnerský vodič na základe živnostenského oprávnenia (bez spolupráce s flotilou), mesačné faktúry na poplatok za aplikáciu Vám vystavuje estónska spoločnosť Bolt Operations OÜ, ktorá nemá sídlo na území SR a nemá pridelené slovenské DIČ. Z tohto dôvodu musí byť každý partnerský vodič zaregistrovaný ako osoba identifikovaná pre daň alebo platca DPH na príslušnom daňovom úrade.

Podnikateľ po prijatí faktúry za služby zo zahraničia musí faktúru zaevidovať. Bolt fakturuje služby na faktúre ako „objednávky cez aplikáciu“. Nasledujúci mesiac musí podnikateľ podať priznanie k DPH najneskôr do 25. dňa a zaplatiť DPH vo výške 20 % z prijatých služieb za predchádzajúci mesiac. Všetky tieto podania je povinný podať elektronicky.

Príklad: Podnikateľ (partnerský vodič) je zaregistrovaný ako osoba identifikovaná pre daň. Dňa 31.7.2021 prijal faktúru od spoločnosti Bolt (s estónskym DIČ). Na faktúre je uvedený poplatok za aplikáciu za mesiac júl v hodnote 100 €. Podnikateľ je povinný do 25.8.2021 podať daňové priznanie k DPH a zároveň zaplatiť 20 % z celkovej sumy (v tomto prípade 20 €). 

Okrem povinnosti platenia DPH z prijatej služby má partnerský vodič povinnosť evidovať tržby prostredníctvom e-kasa klient (virtuálna registračná pokladnica alebo on-line registračná pokladnica). Vodič nie je povinný zákazníkovi odovzdať pokladničný doklad, pretože Bolt zákazníkovi vystaví faktúru v mene taxikára. Ak vodič nebude evidovať tržby, hrozí mu pokuta vo výške od 330 € až do 6 600 €.

Ako je to s vyplácaním bonusov?

Ak vodič splní určité podmienky (či už v oblasti hodnotenia, percenta aktivity alebo v počte vykonaných jázd) vznikne mu nárok na bonus. Po splnení podmienok na vyplatenie bonusu Bolt automaticky vystaví faktúru v mene vodiča pre estónsku spoločnosť Bolt Operations OÜ. V tomto prípade podnikateľovi vzniká povinnosť raz za štvrťrok, respektíve kvartál, podať súhrnný výkaz za všetky vystavené faktúry pre spoločnosť Bolt.

2. Partnerský kuriér Bolt Food 

Bolt Food je platforma zameraná na dodávku potravín a prevádzkuje ju spoločnosť Bolt. Prostredníctvom tejto platformy si zákazníci môžu objednať jedlo od prevádzkovateľov reštaurácií a následne partnerský kuriér túto objednávku doručí zákazníkovi.

Partnerský kuriéri môžu rozvoz jedál realizovať autom, bicyklom, motorkou (skútrom) alebo elektrickou kolobežkou.  

Partnerský kuriér Bolt Food môže pracovať na:

 • živnosť (predmet podnikania kuriérske služby)
 • právnickú osobu (napríklad s. r. o., a. s.)
 • prostredníctvom partnerskej flotily alebo agentúry (na TPP, dohodu alebo živnosť)

Ak je kuriér súčasťou slovenskej flotily, zárobok mu vypláca priamo flotila. V tomto prípade kuriér nemá žiadne povinnosti spojené s registráciou k DPH.

Ak kuriér podniká vo vlastnom mene (fyzická osoba – podnikateľ) alebo ako právnická osoba, vzťahuje sa naňho povinnosť registrovať sa ako osoba identifikovaná pre daň alebo byť platca DPH.

UBER

Spoločnosť Uber bola založená v roku 2009 v San Franciscu, USA. Uber poskytuje služby na prepravu cestujúcich (taxi služby) prostredníctvom mobilnej aplikácie a na Slovensku pôsobí od roku 2015. Platforma na donášku jedla Uber Eats je dostupná v mnohých krajinách, avšak na Slovensku zatiaľ nie je k dispozícii.

Partnerský vodič môže pracovať na:

 • živnosť,
 • právnickú osobu (napríklad s. r. o.)
 • prostredníctvom partnerskej flotily alebo agentúry

Pre registráciu partnerského vodiča sú potrebné tieto doklady:

 • občiansky preukaz, 
 • vodičský preukaz, 
 • preukaz vodiča vozidla taxislužby, 
 • technický preukaz vozidla a PZP, 
 • osvedčenie vozidla taxislužby, 
 • fotografia

V prípade, ak budete samostatný vodič (nebudete jazdiť pod flotilou), je potrebná aj koncesia na taxislužbu a fotografia registrácie IČ DPH §7a. Bližšie informácie o spolupráci so spoločnosťou Uber nájdete na ich stránke https://www.uber.com/sk/sk/

Aké povinnosti má partnerský vodič Uber?

Partnerský vodič spoločnosti Uber má rovnaké povinnosti, ako partnerský vodič spoločnosti Bolt.

Ak partnerský vodič spolupracuje so slovenským flotilovým partnerom Uber, nevzťahujú sa naňho povinnosti spojené s registráciou k DPH.

Ak pracujete ako partnerský vodič na základe živnostenského oprávnenia alebo ako právnická osoba (bez spolupráce s flotilou), mesačné faktúry na poplatok za aplikáciu Vám vystavuje holandská spoločnosť UBER BV. Táto spoločnosť nemá sídlo na území SR a nemá pridelené slovenské DIČ. Z tohto dôvodu musí byť každý partnerský vodič zaregistrovaný ako osoba identifikovaná pre daňalebo platca DPH na príslušnom daňovom úrade.

Podnikateľ po prijatí faktúry za služby zo zahraničia musí prijatú faktúru zaevidovať. Spoločnosť Uber na faktúrach za svoje služby neúčtuje DPH. Z tohto dôvodu musí podnikateľ nasledujúci mesiac podať priznanie k DPH najneskôr do 25. dňa a zaplatiť DPH vo výške 20 % z prijatých služieb za predchádzajúci mesiac. Všetky tieto podania je povinný podať elektronicky.

Príklad: Podnikateľ (vodič) je zaregistrovaný ako osoba identifikovaná pre daň. Dňa 31.7.2021 prijal faktúru od spoločnosti Uber (s holandským DIČ). Na faktúre je poplatok za služby Uber za mesiac júl v hodnote 100 €. Podnikateľ je povinný do 25.8.2021 podať daňové priznanie k DPH a zároveň zaplatiť 20 % z celkovej sumy (v tomto prípade 20 €). 

Okrem povinnosti platenia DPH z prijatej služby má partnerský vodič povinnosť evidovať tržby prostredníctvom e-kasa klient (virtuálna registračná pokladnica alebo on-line registračná pokladnica). Vodič nie je povinný pokladničný doklad cestujúcemu odovzdať, respektíve zaslať. Vodič vo virtuálnej registračnej pokladnici len zaeviduje celkovú sumu za prepravu, ktorá bola dohodnutá prostredníctvom digitálnej platformy.
Ak vodič nebude evidovať tržby, hrozí mu pokuta vo výške od 330 € až do 6 600 €.

WOLT

Fínska spoločnosť Wolt bola založená v roku 2014 a v súčasnosti patrí medzi najväčšie donáškové spoločnosti v Európe. Donášková služba Wolt na Slovensku funguje od roku 2019.

Partnerský kuriér Wolt

Wolt je digitálna platforma zameraná na dodávku potravín, kozmetiky, kvetov či alkoholu a prevádzkuje ju spoločnosť Wolt. Prostredníctvom tejto platformy si zákazníci môžu objednať produkty z reštaurácií alebo od iných zmluvných partnerov spoločnosti Wolt. Následne partnerský kuriér túto objednávku doručí zákazníkovi.

Partnerský kuriéri môžu rozvoz jedál realizovať autom, bicyklom, motorkou, alebo skútrom.

Partnerský kuriér Wolt môže pracovať na:

 • živnosť,
 • spoločnosť s ručením obmedzením,
 • prostredníctvom flotily

V prípade práce na živnosť je nutné mať zapísaný predmet podnikania: kuriérske služby, skladovanie a pomocné činnosti v doprave, administratívne služby a poskytovanie služieb osobného charakteru.
Práca prostredníctvom s. r. o. je možná len ak je kuriér zároveň aj konateľ spoločnosti (ktorý môže jednať samostatne).
Pri spolupráci cez flotilu je možné pracovať buď na trvalý pracovný pomer, dohodu o brigádnickej práci študenta alebo na skrátený úväzok.

Pri všetkých formách spolupráce je nutné vlastniť potravinársky preukaz. Bližšie informácie o spolupráci so spoločnosťou Wolt nájdete na ich stránke https://wolt.com/sk

Digitálnu platformu Wolt na Slovensku prevádzkuje spoločnosť Wolt Slovensko s. r. o., ktorá má sídlo na území SR. Z tohto dôvodu či už pracujete na živnosť, s. r. o. alebo prostredníctvom flotily, v každom prípade podpisujete zmluvu o spolupráci so slovenskou firmou a nevzniká Vám povinnosť registrovať sa ako osoba identifikovaná pre daň.

Top