Druhy pracovných pomerov a výška odvodov

Práca patrí k životu každého ekonomického subjektu, či už je fyzická alebo duševná. Za vykonanú prácu dostáva daný subjekt príjem, ktorý je podľa príslušnej legislatívy znížený o dane a odvody.

Pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Závislá práca musí byť vykonávaná na základe uzavretej pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V našom článku sa budeme venovať rôznym formám zamestnania a ich odvodovému zaťaženiu.

Pracovný pomer

Pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom musí byť založený na základe pracovnej zmluvy podľa § 42 Zákonníka práce. Medzi povinné náležitosti pracovnej zmluvy patrí druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky. Okrem povinných náležitostí môže byť v pracovnej zmluve uvedený výplatný termín, benefity pre zamestnanca, výmera dovolenky alebo dĺžka výpovednej doby. Pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť písomná a vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný dať zamestnancovi. Slovenská legislatíva rozlišuje pracovný pomer na dobu neurčitú, pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto a domácku prácu a teleprácu. V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne.

Druh poisteniazamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie1,4 %1,4 %
Starobné poistenie4 %14 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
Garančné poistenie0,25 %
Úrazové poistenie0,8 %
Rezervný fond solidarity4,75 %
Spolu9,4 %25,2 %

Okrem odvodov do Sociálnej poisťovne je potrebné odvádzať aj preddavky na zdravotné poistenie. V roku 2021 platí, že zamestnanec z hrubej mzdy platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 4 %, zamestnávateľ platí preddavky vo výške 10 % z hrubej mzdy zamestnanca. Príklad: Zamestnanec pracuje na trvalý pracovný pomer a jeho mesačná hrubá mzda je vo výške 680 €. Aká bude výška poistného zamestnanca a zamestnávateľa? Zamestnanec zaplatí poistné z hrubej mzdy vo výške 63,92 € a jeho zamestnávateľ odvedie zaňho poistné vo výške 171,36 €. 

Druh poisteniavymeriavací základzamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie680 € 9,52 €9,52 €
Starobné poistenie680 €27,20 €95,20 €
Invalidné poistenie680 €20,50 €20,40 €
Poistenie v nezamestnanosti680 €6,80 €6,80 €
Garančné poistenie680 €1,70 €
Úrazové poistenie680 €5,44 €
Rezervný fond solidarity680 €32,30 €
Spolu odvody 63,92 €171,36 €

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Podľa Zákonníka práce medzi dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zaraďujeme: 

  • dohodu o vykonaní práce, 
  • dohodu o pracovnej činnosti, 
  • dohodu o brigádnickej práci študenta.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť len na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov. Po skončení predchádzajúcej dohody je možné uzatvoriť s tou istou fyzickou osobou novú dohodu, a však najdlhšie na 12 mesiacov. Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí byť písomná a vyhotovená vo dvoch exemplároch, pričom jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný dať zamestnancovi.

Dohoda o vykonaní práce

Dohoda o vykonaní práce je upravená v § 226 Zákonníka práce. Túto dohodu môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou na prácu, ktorá je obmedzená určitým výsledkom, pričom rozsah práce nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárom roku.

V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, odmena za prácu, doba vykonávania práce a v neposlednom rade predpokladaný rozsah práce (ak rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy).

Ak zamestnanec nevykoná pracovnú úlohu v dohodnutej dobe, zamestnávateľ môže od tejto dohody odstúpiť. Odmena za prácu je splatná až po dokončení a odovzdaní práce. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vyplatení časti odmeny po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy.

V prípade, ak by zamestnanec zomrel pred dokončením pracovnej úlohy, ale zamestnávateľ výsledky práce môže použiť, primeraná odmena za prácu sa stáva súčasťou dedičstva.

Dohoda o pracovnej činnosti 

Dohoda o pracovnej činnosti je upravená v § 228a Zákonníka práce a sa využíva pri príležitostnej činnosti, ktorá je vymedzená druhom práce. Na základe tejto dohody je možné vykonávať prácu najviac 10 hodín týždenne. Toto obmedzenie sa vzťahuje osobitne za každý týždeň (nie v priemere). V dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a doba, na ktorú je dohoda uzatvorená. Odmena za prácu je splatná najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bola práca vykonaná. Dohodu možno skončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota pri dohode o pracovnej činnosti je 15 dní.

Ako je to s platením odvodov pri dohode o vykonaní práce a pracovnej činnosti?

Výška odvodov závisí od toho, a to či má zamestnanec právo na pravidelný príjem, nepravidelný príjem alebo má priznanú dôchodkovú dávku (starobný, invalidný, výsluhový alebo predčasný dôchodca).

Pravidelný príjem je príjem, na ktorého výplatu má právo zamestnanec v pracovnom pomere každý kalendárny mesiac (dohoda je uzavretá na viac ako jeden kalendárny mesiac a odmena je vyplácaná každý mesiac). Pri pravidelnom príjme zamestnávateľ odvádza zo zamestnancovej mzdy nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Nepravidelný príjem je príjem v právnom vzťahu, pri ktorom zamestnanec poberá odmenu, ale nemá právo na výplatu za každý kalendárny mesiac (dohoda je uzavretá na menej ako jeden kalendárny mesiac alebo dohodnutá odmena nie je vyplácaná každý mesiac). Pri nepravidelnom príjme zamestnávateľ odvádza za zamestnanca len dôchodkové poistenie.

Pre všetky osoby pracujúce na dohodu platí, že zamestnávateľ z ich príjmu platí úrazové poistenie, garančné poistenie a rezervný fond solidarity (okrem zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz).

V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška odvodov pri dohode o pracovnej činnosti a dohode o vykonaní práce s pravidelným a nepravidelným príjmom.

Druh poisteniaPravidelný príjemNepravidelný príjem
zamestnaneczamestnávateľzamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie1,4 %1,4 %
Starobné poistenie4 %14 %4 %14 %
Invalidné poistenie3 %3 %3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
Garančné poistenie0,25 %0,25 %
Úrazové poistenie0,8 %0,8 %
Rezervný fond solidarity4,75 %4,75 %
Spolu9,4 %25,2 %7 %22,8 %

Dôchodcovia si môžu uplatniť výnimku na jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť dôchodkové poistenie, pokiaľ príjem za mesiac nepresiahne 200 €
Dôchodkové poistenie je povinné len z tej časti odmeny, ktorá presahuje 200 € mesačne. Zo sumy nad 200 € dôchodca platí starobné poistenie. Z celej sumy odmeny zamestnávateľ platí úrazové a garančné poistenie.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohoda o brigádnickej práci študenta je upravená v § 227 a § 228 Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta len s fyzickou osobou, ktorá nedovŕšila vek 26 rokov a zároveň má štatút:

  • žiaka strednej školy, alebo
  • študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu.

Na základe tejto dohody môže študent vykonávať prácu v priemere najviac 20 hodín týždenne (80 hodín mesačne). Dohoda musí byť písomná a musí byť v nej uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a doba, na ktorú je dohoda uzavretá.

Povinnou súčasťou dohody je potvrdenie o štatúte žiaka SŠ alebo štatúte študenta dennej formy VŠ.

Túto dohodu je možné ukončiť dohodou, okamžite, jednostrannou výpoveďou alebo uplynutím doby uvedenej v zmluve.

Pre študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študenta sa vzťahuje povinné dôchodkové poistenie. Študent si môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia podpísaním vyhlásenia v súlade s § 227a zákona o sociálnom poistení. Ak študent má podpísané vyhlásenie a príjem nepresiahne 200 €, z dosiahnutého príjmu zamestnávateľ platí úrazové a garančné poistenie. Ak študent zarobí viac ako 200 €, zo sumy príjmu nad 200 € študent platí starobné a invalidné poistenie.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška odvodov zamestnanca (študenta) a zamestnávateľa z dohody o brigádnickej práci študenta. V prvom stĺpci je uvedená výška odvodov, ak má študent u zamestnávateľa podpísanú odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie (časť príjmu do 200 €). V druhom stĺpci je uvedená výška odvodov ak:

  • študent má u zamestnávateľa podpísanú odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie (časť príjmu nad 200 €)
  • študent nemá u zamestnávateľa podpísanú odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie
Druh poistenia·        uplatnená odvodová výnimka;·      časť príjmu do 200 €·        časť príjmu nad 200 € pri odvodovej výnimke;·        neuplatnená odvodová výnimka
zamestnaneczamestnávateľzamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie4 %14 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti
Garančné poistenie0,25 %0,25 %
Úrazové poistenie0,8 %0,8 %
Rezervný fond solidarity4,75 %
Spolu0 %1,05 %7 %22,8 %

Príklad 1: Vysokoškolský študent denného štúdia pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta a má u zamestnávateľa podpísanú odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie. Príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac je 100 €. Nakoľko príjem nepresiahol hranicu 200 €, zamestnávateľ zaplatí len odvody na poistné vo výške 1,05 € (úrazové poistenie vo výške 0,80 € a garančné poistenie vo výške 0,25 €). 

Druh poisteniavymeriavací základzamestnaneczamestnávateľ
Garančné poistenie100 €0,25 €
Úrazové poistenie100 €0,80 €
Spolu odvody 0 €1,05 €

Príklad 2: Vysokoškolský študent denného štúdia pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta a má u zamestnávateľa podpísanú odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie. Príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac je 250 €. Nakoľko príjem presiahol hranicu 200 €, zamestnávateľ zaplatí odvody v celkovej výške 13,49 €  (vymeriavací základ pre starobné poistenie, invalidné poistenie a rezervný fond solidarity je 50 €, vymeriavací základ pre úrazové poistenie, garančné poistenie je 250 €). 
Študent zaplatí odvody na starobné a invalidné poistenie vo výške 3,50 € (vymeriavací základ je 50 €). 

Druh poisteniavymeriavací základzamestnaneczamestnávateľ
Starobné poistenie50 €2,00 €7,00 €
Invalidné poistenie50 €1,50 €1,50 €
Garančné poistenie250 €0,62 €
Úrazové poistenie250 €2,00 €
Rezervný fond solidarity50 €2,37 €
Spolu odvody 3,50 €13,49 €

Príklad 3: Vysokoškolský študent denného štúdia pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študenta a nemá u zamestnávateľa podpísanú odvodovú výnimku na dôchodkové poistenie. Príjemz tejto dohody za kalendárny mesiac je 250 €. Zamestnávateľ v tomto prípade zaplatí odvody v celkovej výške 56,99 € (vymeriavací základ pre všetky druhy poistenia je 250 €). 
Študent zaplatí odvody na starobné a invalidné poistenie vo výške 17,50 € (vymeriavací základ je 250 €). 

Druh poisteniavymeriavací základzamestnanecZamestnávateľ
Starobné poistenie250 €10,00 €35,00 €
Invalidné poistenie250 €7,50 €7,50 €
Garančné poistenie250 €0,62 €
Úrazové poistenie250 €2,00 €
Rezervný fond solidarity250 €11,87 €
Spolu odvody 17,50 €56,99 €

Ako je to s odmenou konateľa alebo spoločníka s.r.o.?

Spoločník, konateľ alebo člen orgánu spoločnosti môže mať vo firme uzatvorenú mandátnu zmluvu (§ 566 – 576 Obchodného zákonníka), zmluvu o výkone funkcie (§ 66 ods. 6 Obchodného zákonníka), alebo pracovnú zmluvu.

Pracovná zmluva

Ak konateľ alebo spoločník, resp. iný člen orgánu má príjem na základe pracovnej zmluvy alebo dohody mimo pracovný pomer, ide o príjem zo závislej činnosti. V tomto prípade má v spoločnosti postavenie zamestnanca a spoločnosť má postavenie zamestnávateľa. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný nahlásiť zamestnanca do Sociálnej poisťovne a prihlásiť ho do príslušnej zdravotnej poisťovne. V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška odvodov zamestnávateľa (s.r.o.) a zamestnanca, ktorý je konateľ/spoločník.

Druh poisteniazamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie1,4 %1,4 %
Starobné poistenie4 %14 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
Garančné poistenie0,25 %
Úrazové poistenie0,80 %
Rezervný fond solidarity4,75 %
Spolu9,4 %25,2 %

Poznámka: za spoločníka, ktorý je súčasne konateľom vo svojej s.r.o. a má najmenej 50 % účasť na majetku firmy, zamestnávateľ neplatí garančné poistenie 

Zmluva o výkone funkcie / mandátna zmluva

Ak spoločník/konateľ dostáva odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy, firma ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca. V tomto prípade je dôležitá frekvencia vyplácania odmeny. Ak má nárok na pravidelnú odmenu (vyplácanú každý mesiac), ide o pravidelný príjem a preto sa z odmeny platí dôchodkové, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška odvodov z pravidelnej odmeny konateľa/spoločníka.

Druh poisteniazamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie1,4 %1,4 %
Starobné poistenie4 %14 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti1 %1 %
Garančné poistenie
Úrazové poistenie
Rezervný fond solidarity4,75 %
Spolu9,4 %24,10 %

Ak je odmena vyplácaná nepravidelne (napríklad štvrťročne, polročne, ročne), ide o nepravidelný príjem. V tomto prípade sa platí z odmeny len dôchodkové poistenie. V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška odvodov z nepravidelnej odmeny konateľa/spoločníka.

Druh poisteniazamestnaneczamestnávateľ
Nemocenské poistenie
Starobné poistenie4 %14 %
Invalidné poistenie3 %3 %
Poistenie v nezamestnanosti
Garančné poistenie
Úrazové poistenie
Rezervný fond solidarity4,75 %
Spolu7 %21,75 %

Či už ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem, na spoločníka/konateľa sa nevzťahuje úrazové ani garančné poistenie. Ak má spoločník/konateľ podpísanú zmluvu o výkone funkcie a zároveň aj pracovnú zmluvu, platenie odvodov sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení osobitnez každého právneho vzťahu.

Top