Ako sa dobrovoľne stať platcom DPH? Postup ako na to.

Rozmýšľate nad dobrovoľnou registráciou za platiteľa DPH? V našom článku sa dozviete všetky dôležité informácie ohľadom dobrovoľnej registrácie pre DPH, aké dokumenty je potrebné doložiť k žiadosti o registráciu, aký je postup registrácie a v neposlednom prípade aké výhody plynú z dobrovoľnej registrácie.

Registrácia za platiteľa dane z pridanej hodnoty je v podmienkach Slovenskej republiky upravená v zákone č. 222/2004 Z.z. o DPH. S DPH sa každý z nás stretáva každý deň, nakoľko je zarátaná v cene takmer všetkých tovarov a služieb. Patrí medzi najvýznamnejší zdroj príjmu pre štátny rozpočet.

Poďme si na úvod vysvetliť, kto je zdaniteľná osoba.
Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva akúkoľvek ekonomickú činnosť, ktorú definuje § 3 ods. 2 zákona o DPH, bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú najmä podnikatelia (SZČO, firmy), avšak môžu to byť aj osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť avšak nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania (neziskové organizácie).

Ešte pred tým, ako sa budeme venovať dobrovoľnej registrácii, nemôžeme zabudnúť na povinnú (obratovú) registráciu pre DPH, ktorá je pre slovenské podnikateľské subjekty najčastejším dôvodom pre registráciu DPH. 
V zmysle § 4 ods. 1 zákona o DPH je zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (ak také miesto nemá, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava) povinná registrovať sa za platiteľa DPH, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat 49 790 €. Žiadosť o registráciu je zdaniteľná osoba povinná podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dosiahla zákonom stanovený obrat. Spätná registrácia, respektíve pred podaním žiadosti o registráciu, nie je možná.

Príklad: Ak podnikateľ presiahol obrat 49 790 € v júni 2021, je povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH najneskôr do 20. júla 2021.

V zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH môže zdaniteľná osoba dobrovoľne požiadať o registráciu za platiteľa DPH aj keď ešte nedosiahla obrat stanovený zákonom, t. j. nedosiahla obrat vo výške 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Ak ste neplatiteľ DPH a rozhodnete sa dobrovoľne registrovať za platiteľa DPH, žiadosť je potrebné podať prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“, ktoré je dostupné na portáli finančnej správy v rámci katalógu elektronických formulárov, konkrétne v časti Register. Žiadosť o registráciu pre daň je právnická osoba zapísaná v OR alebo fyzická osoba – podnikateľ povinná podať len elektronickou formou.

Aké dokumenty sú potrebné pre dobrovoľnú registráciu?

Daňový úrad posudzuje každú správne vyplnenú a podanú žiadosť o dobrovoľnú registráciu individuálne vzhľadom na činnosť žiadateľa.

Po odoslaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH žiadateľa zvyčajne kontaktuje pracovník daňového úradu (telefonicky alebo mailom) a požiada ho o doplňujúce informácie k žiadosti, a to napríklad:

 • Aký je skutočný predmet podnikateľskej činnosti spoločnosti?
 • Kto vykonáva podnikateľskú činnosť spoločnosti?
 • Má spoločnosť zamestnancov?
 • Z akého miesta vykonáva spoločnosť svoju podnikateľskú činnosť? 
 • Má spoločnosť k dispozícii nejaké kancelárske, prevádzkové, skladové, či iné pracovné priestory na výkon svojej podnikateľskej činnosti?
 • Má spoločnosť uzavreté zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi, týkajúce sa podnikateľskej činnosti?
 • Eviduje spoločnosť vydané alebo prijaté faktúry?
 • Vlastní spoločnosť hmotný a nehmotný majetok?

Okrem toho daňový úrad požiada o predloženie dokladov k žiadosti, a to napríklad:

 • Hlavná kniha analyticky
 • Zoznam prijatých a vystavených faktúr
 • Nájomná zmluva na priestory
 • Uzavreté zmluvy
 • Objednávky
 • Výpisy z bankového účtu
 • Uzávierky z ERP, VRP, E-kasa
 • Pracovné zmluvy
 • Iné doklady, preukazujúce ekonomickú činnosť

Všetky dokumenty je potrebné podať prostredníctvom elektronickej podateľne správcu dane ako všeobecné podanie (oblasť podania Register), ktorého prílohou budú naskenované dokumenty. Po dohode so správcom dane je možnosť priniesť potrebné doklady osobne na príslušný daňový úrad podľa vopred dohodnutého termínu.

Všetky potrebné dokumenty som doložil, aký je ďalší postup?

Ak žiadateľ doložil daňovému úradu všetky požadované dokumenty a spĺňa podmienky na registráciu, daňový úrad ho zaregistruje do 21 dní od podania žiadosti o registráciu. Následne vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane dňom, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácii pre daň.

Príklad: Ak žiadateľ podá žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH dňa 7. júla 2021, daňový úrad podanú žiadosť individuálne posúdi. Ak žiadateľ spĺňa podmienky pre registráciu, daňový úrad ho zaregistruje za platiteľa DPH najneskôr do 28. júla 2021.

Ak žiadateľ nepredloží všetky požadované dokumenty, ktoré preukazujú výkon ekonomickej činnosti, daňový úrad žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH zamietne. Po zamietnutí žiadosti môžete znovu podať žiadosť o registráciu pre DPH.

Rozhodnutie daňového úradu je právoplatné a nedá sa voči nemu odvolať. 

Aké sú výhody registrácie pre DPH?

Jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa podnikatelia chcú dobrovoľne registrovať za platiteľov DPH, je spolupráca s obchodnými partnermi. 
V tomto prípade si každý podnikateľ musí podľa svojej situácie zvážiť, či sa mu dobrovoľná registrácia oplatí vzhľadom na štruktúru svojich obchodných partnerov (či sú platitelia DPH alebo nie). Ako platiteľ DPH máte povinnosť odvádzať daň z prijatých tovarov a služieb, ale zároveň máte nárok na odpočet dane z dodaných tovarov a služieb.

Príklad: Ak podnikateľ nakupuje tovary a služby od platiteľov DPH (v tuzemsku alebo z iných členských štátov EÚ) a ďalej tieto tovary a služby dodáva iným platiteľom DPH (v tuzemsku alebo do iných členských štátov EÚ),  z nakupovaných tovarov a služieb si môže uplatniť odpočet dane na vstupe, a zároveň z dodávaných tovarov a služieb si uplatní daň na výstupe (ktorú si môžu odpočítať odberatelia).

Stať sa platiteľom DPH sa oplatí aj v prípade, ak plánujete nákup majetku na firmu. V tomto prípade budete musieť odvádzať DPH zo svojich tovarov a služieb, ale taktiež máte nárok na odpočet DPH z nakúpeného majetku.

Príklad: Ak ste platiteľ DPH a plánujete nakúp auta na firmu, môžete si pri nákupe auta (ale aj pri iných výdavkoch, ktoré s ním súvisia) uplatniť odpočet DPH. 
Ak je nákupná cena auta 24 000 € s DPH, je možnosť odpočítať si z nákupnej ceny DPH (20 %) vo výške 4 000 €. 
Nákupná cena auta po odpočte DPH je 
20 000 €.

Medzi jednu z výhod môžeme zaradiť aj to, že od 1.1.2019 bola zrušená povinnosť pri registrácii pre DPH zložiť zábezpeku na DPH, nakoľko sa vypustil 
§ 4c) zo zákona o DPH. Do konca roka 2018 žiadateľ pri registrácii za platiteľa DPH musel zložiť zábezpeku na daň (zaplatiť peňažnú zálohu na účet daňového úradu). V súvislosti so zrušením zábezpeky na daň bola zrušená 60-dňová lehota na registráciu pre daň a daňový úrad zaregistruje subjekt 
za platiteľa DPH už do 21 dní.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH nie je vôbec až tak zložitá, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Odporúčame celý proces registrácie konzultovať s účtovníkom, nakoľko je k registrácii potrebné predložiť rôzne účtovné knihy.

Top