Začať podnikať na živnosť alebo Sro?

Všetci podnikatelia stoja na začiatku svojho podnikania pred dôležitým rozhodnutím a to či podnikať na živnosť alebo formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Každým rokom sa novelizujú zákony a dochádza k zmenám a právnym úpravám v podnikateľskom prostredí. Preto je dôležité mať prehľad vo výhodách a nevýhodách, ktoré vám ponúkajú určité formy podnikania a vybrať si takú, ktorá bude pre vás najvýhodnejšia.

V našom článku sme pre vás porovnali obe formy podnikania a rozobrali sme si najdôležitejšie informácie, ktoré by ste mali vedieť predtým ako začnete podnikať.

Čo je živnosť a ako sa zakladá?

Živnosť je forma podnikania na základe živnostenského oprávnenia. Základnou podmienkou živnosti je 18 rokov a bezúhonnosť. Založenie živnosti je pomerne jednoduché a poplatky sa pohybujú od 5 do 15€. Existuje viacero druhov živností. Poplatok za založenie voľnej živnosti je 5€ a pre jej vykonávanie nepotrebujete žiadne špecifické vzdelanie ani prax. Poplatok za založenie viazanej a remeselnej živnosti je 15€ a pre ich prevádzkovanie potrebujete doklad o odbornej spôsobilosti alebo dostatočnú prax v odbore. V prípade založenia živnosti elektronicky, za voľnú živnosť neplatíte žiadne poplatky a za viazanú alebo remeselnú živnosť je poplatok 7,50€.

Dane a odvody živnostníka

Podnikať na základe živnostenského oprávnenia môže len fyzická osoba. Po založení živnosti je označovaná ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Živnostník ručí za svoje podnikanie neobmedzene, teda celým svojím majetkom a tiež majetkom svojej rodiny. To je hlavný rozdiel v porovnaní so spoločnosťou s ručením obmedzeným. Daň z príjmu predstavuje sadzbu 15% do obratu 49 790€ a zdravotné odvody 14%. V prípade osôb so zdravotným postihnutím sú zdravotné odvody 7%, minimálne odvody pre rok 2021.

Častou otázkou v prípade živnosti je, či je možné mať súbeh poistenia. Ak máte živnosť a zároveň zamestnanie alebo ste študent, invalidný dôchodca, rodič na materskej alebo rodičovskej dovolenke, môžete si vybrať mesačný preddavok  0€ na zdravotné poistenie. Na základe ročného zúčtovania doplatíte rozdiel, ktorý vám vyšiel. Odvody do sociálnej poisťovne predstavujú 33,15% z minimálneho vymeriavacieho základu dane. Prvý rok od založenia živnosti sa sociálne odvody neplatia.

Minimálne odvody SZČO pre rok 2023

  Poistné v %Minimálny vymeriavací základ v €Minimálne odvody v €
Odvody do Zdravotnej poisťovne14%605,50€84,77€
Odvody do Sociálnej poisťovne33,15%605,50€200,72€

Tieto odvody platia od 1.januára 2023 a na základe tabuľky živnostník zaplatí spolu za sociálne aj zdravotné odvody podľa vymeriavacieho základu minimálne 285,49€.

Uplatnenie výdavkov zo živnosti

Živnostník si môže na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným vybrať formu preukazovania výdavkov. Základ dane si môže živnostník znížiť o náklady, ktoré tvoria percentuálnu časť z príjmov. Uplatniť si môže nasledujúce výdavky:

  • paušálne výdavky – až do výšky 60% z príjmov + preukázateľne zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie
  • preukázateľné výdavky
  • výdavky za vedenie jednoduchého účtovníctva

Príklad: Ak živnostník zarobí 10 000€, môže si uplatniť paušálne výdavky do výšky 60% z tejto sumy. To predstavuje 6 000€ a daňový základ 4 000€.

Všetky peniaze, ktoré prijímate ako živnostník môžete používať na súkromné účely kedykoľvek v priebehu roka a svojvoľne s nimi nakladať. Pri živnosti vzniká príjem až keď je suma prijatá v hotovosti alebo na bankový účet a nevzniká momentom vystavenia faktúry. Nie je potrebné zakladať si firemný účet, ale pri viacerých transakciách sa odporúča oddeliť firemný účet od súkromného pre ľahšiu prehľadnosť.

Výhody živnosti

+ rýchle a jednoduché založenie

+ nie je potrebný vklad do podnikania

+ najčastejšie ju využívajú jednotlivci

+ prvý rok sa neplatia odvody do Sociálnej poisťovne

+ možnosť uplatnenia paušálnych alebo skutočných výdavkov

+ imidž (živnostník pôsobí niekedy menej dôveryhodne)

+ jednoduché účtovníctvo = nižšie náklady

+ jednoduché zrušenie živnosti

Nevýhody živnosti

– ručenie celým svojím majetkom

– povinnosť platiť zdravotné odvody

Čo je spoločnosť s ručením obmedzeným?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, nazývaná aj eseročka je obchodná spoločnosť oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti. S.r.o. je vnímaná ako právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť pod vlastným obchodným menom. Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je o niečo zložitejší a zdĺhavejší ako pri živnosti.

Na začiatok potrebujete zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, druh závisí od počtu spoločníkov. Následne môžete požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia a až potom môžete podať návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra, čo predstavuje poplatok 150€. Podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným má svoje podmienky a jednou z nich je práve základné imanie 5 000€. To ale neznamená, že túto hodnotu musíte reálne mať. Základné imanie je skôr dohodou medzi spoločníkmi, ale nie je potrebné ho dokladovať. Stačí ak prehlásite, že základné imanie bolo vložené do pokladne spoločnosti.

Na rozdiel od živnosti, spoločníci neručia celým svojim majetkom. Spoločník ručí za svoje záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu. To znamená, že môže prísť len o svoj vklad, ale na jeho majetok nemá nikto dosah. Zároveň všetky peniaze, ktoré firma príjme patria firme nie jednotlivcom a nie je možné využívať ich na súkromné účely. Peniaze z firmy sa využívajú na nákup tovarov a služieb za účelom udržania alebo dosahovania zisku.

Dane a odvody s.r.o.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným predstavuje daň z príjmu 15% do obratu 49 790€ rovnako ako pri živnosti. 7% daň z dividend sa platí len v prípade, že si spoločníci vyplácajú podiel na zisku spoločnosti. Treba myslieť aj na to, že v prípade s.r.o. si nemôžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, paušálne výdavky či daňový bonus.

Dôvod, prečo si mnohí vyberajú podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným sú najmä odvody. S.r.o. neplatí odvody do Zdravotnej poisťovne a ak si nestanovíte za funkciu konateľa žiadnu mzdu, neplatíte odvody ani do Sociálnej poisťovne. Keďže pri s.r.o. sa využíva podvojné účtovníctvo, mali by ste klásť dôraz na výber kvalitného účtovníka, čo môže predstavovať vyššiu cenu za vedenie účtovníctva.

V súčasnosti sa väčšina administratívnych úkonov rieši elektronicky a je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, aby ste sa mohli prihlásiť na portál slovensko.sk. Cez tento portál komunikujú úrady, súdy a zdravotné poisťovne. Čoskoro by mala takto komunikovať aj finančná správa, no zatiaľ sa o tom iba hovorí.

Ako si vyplatiť peniaze z firmy?

Firme vzniká výnos v momente, keď sa vystaví faktúra, bez ohľadu na to, či bola zaplatená alebo nie. Dôležitou otázkou v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je aj vyplácanie peňazí spoločníkom. To je jedným z rozdielov medzi s.r.o. a živnosťou. Pri vyberaní peňazí z s.r.o. je najčastejším dôvodom šetrenie na daniach a odvodoch.

Aby ste si mohli vyplácať peniaze z firmy, musíte sa zamestnať vo firme a zaplatiť daň z príjmov, ktorú sme si uviedli vyššie. Pri vyplatení zisku je potrebné zraziť 7% daň zo zisku. Zisk je možné vyplatiť až po uzatvorení roka a rozhodnutím valného zhromaždenia o vyplatení zisku. Pred vyplácaním zisku je potrebné splniť ešte jednu povinnosť a to vytvoriť rezervný fond zo zisku. Predstavuje 5% zo zisku až do výšky 10% zo základného imania, teda pri 5 000€ je to 500€. Ide iba o účtovný zápis a nie je potrebné zakladať účet v banke.

V prípade cestovných príkazov, ak konateľ ide na služobnú cestu alebo vykonáva v mene spoločnosti nejakú činnosť, má nárok na náhrady, náklady aj stravné podľa legislatívy. Tento príjem je oslobodený od dane a neplatia sa zdravotné ani sociálne odvody.

Výhody s.r.o.

+ obmedzené ručenie

+ lepší imidž (s.r.o. pôsobí dôveryhodnejšie)

+ nie je nutné platiť žiadne odvody

+ poskytuje možnosť vstupu investora

Nevýhody s.r.o.

– nie je možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane

– nie je možné uplatniť paušálne výdavky

– je potrebné riešiť vyplácanie odmeny majiteľovi s.r.o.

– vyššie náklady za vedenie účtovníctva

– zrušenie s.r.o. je náročnejšie

Čo by ste mali vedieť na začiatku svojho podnikania?

Predtým ako začnete podnikať mali by ste vedieť niekoľko dôležitých informácií.

  1. Pri zakladaní živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným sa s daňovým úradom komunikuje výhradne elektronicky.
  2. Na to, aby ste mohli začať fakturovať vám bude stačiť IČO.
  3. Pri založení živnosti alebo s.r.o. nie ste platcom DPH. Ak prekročíte obrat 49 790€ za 12 mesiacov idúcich po sebe, ste povinný registrovať sa k platcom DPH. Ak sa prekročí v danom mesiaci obrat, je povinnosť zaregistrovať sa do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci. Ak nesplníte túto povinnosť hrozí vám pokuta za oneskorenú registráciu.
  4. Povinnosť používať Virtuálnu registračnú pokladnicu alebo Elektronickú pokladnicu má každá fyzická podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má na základe oprávnenia povolené predávať alebo poskytovať služby na území SR. Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť používať na evidenciu tržieb VRP alebo ERP, môže ju používať na báze dobrovoľnosti a nie je povinný dodržiavať ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Virtuálna registračná pokladnica – je to pokladničný program, ktorý je možné bezplatne stiahnuť na webe Finančnej správy. Tento typ pokladnice sa hodí pre tých, ktorí vystavujú malé množstvo účteniek a nepotrebujú žiadne rozšírené funkcie. Pre fungovanie tejto pokladnice je potrebné požiadať o VRP kód na Finančnej správe.

Elektronická pokladnica – je to klasická elektronická pokladnica. Tento typ pokladnice sa hodí napr. pre obchodné reťazce, ktoré potrebujú vydávať niekoľko stoviek bločkov denne. Elektronické pokladnice disponujú množstvom rozšírených funkcií. Na to aby sme mohli túto pokladnicu využívať je potrebné požiadať o ORP kód pokladnice na Finančnej správe.

Či už sa rozhodnete pre podnikanie na živnosť alebo sro nájdite si okrem spoľahlivého účtovníka aj partnera na Facebook, Instagram a Google reklamu. Určite sa vám zíde!

V praxi sa často stretávame aj s tým, že podnikatelia prechádzajú zo živnosti na s.r.o. najmä kvôli odvodovému zaťaženiu alebo z s.r.o. na živnosť kvôli nemožnosti uplatniť si paušálne výdavky a podobne. Dúfame, že ste sa vďaka nášmu článku dozvedeli množstvo užitočných informácií a že si vyberiete tú správnu formu podnikania, ktorá vám bude najviac vyhovovať.

Top