Sadzby DPH na Slovensku pre rok 2023

Ak ste podnikateľ, živnostník alebo zamestnanec, určite ste sa stretli s pojmom DPH. V prípade, že s podnikaním začínate, je možné že nemáte jasno v daniach, ktoré treba platiť a zákonoch. A čo tak položiť si niekoľko dôležitých otázok: Aké sú sadzby DPH?  Stať sa platcom DPH? Viete aké sú zmeny v sadzbách DPH na Slovensku? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať v našom článku.

Už Benjamin Franklin povedal: „Na tom svete nie je nič istého – len smrť a platenie daní.“

A o jednej z tých istôt, dani, a to konkrétne dani z pridanej hodnoty (DPH) a sadzbách DPH sa budeme venovať v našom článku. DPH je nepriamy druh dane, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v daňovom systéme väčšiny krajín a predstavuje jeden z hlavných a najstabilnejších príjmov do štátneho rozpočtu.

DPH sa premieta do cien produktov a služieb dennej spotreby a nepriamo ju platíme všetci. Jednoducho povedané ide o daň, ktorú zaplatí konečný spotrebiteľ (spotrebiteľ vždy nakupuje vrátane DPH)  pri svojom nákupe, ale odvedie ju štátu podnikateľ. Ceny uvádzané bez DPH sú určené platcom DPH, ktorý majú tým pádom aj nárok na odpočet DPH.

Sadzba dane určuje výšku dane z daňového základu. Väčšina krajín má viacero sadzieb DPH, ktoré sa líšia podľa druhu tovaru alebo služby. V niektorých krajinách sa základná sadzba DPH používa na väčšinu tovarov a služieb avšak existujú aj znížené sadzby DPH, ktoré sa používajú na určité tovary a služby, ako napríklad základné potraviny, lieky a podobne.

Platca DPH vs neplatca DPH

Otázka či sa stať platcom DPH alebo nie, je primárne určená pre menšie alebo začínajúce spoločnosti, ktoré sa nemusia zaregistrovať ako platca DPH. Pozor, ak ste za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 € a viac je nutné sa za platcu DPH zaregistrovať.

Ako je možné stať sa platcom DPH? V prvom rade je nutné si zadefinovať kto sa zdaniteľnou osobou môže stať. Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Viac v LINKU

Je niekoľko možností akým spôsobom sa môžete stať platcom DPH.

 • Povinná registrácia – Ak spĺňate uvedené podmienky (definované podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH), ste povinný sa registrovať za platcu DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat. Viac o registrácií sa dozviete v LINKU.
 • Dobrovoľná registrácia – O registráciu za platcu DPH môžete požiadať aj v prípade, že sa nedosiahol obrat 49 790 €.  Ako sa dobrovoľne stať platcom DPH a viac o výhodách registrácie sa dozviete v našom článku Ako sa dobrovoľne stať platcom DPH? Postup ako na to.
 • Registrácia zo zákona – prípady kedy sa stáva zdaniteľná osoba platcom dane nájdete na LINKU
 •  Registrácia skupiny – Skupinová registrácia pre DPH ako určité zjednodušenie procesov je možná pre osoby, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne.
 • Registrácia zahraničnej osoby – Registráciu zahraničnej osoby je nutné vykonať ešte pred začatím podnikateľskej činnosti.

Neplatca DPH

Neplatcom DPH je osoba alebo subjekt, ktorý nie je povinný platiť DPH na svoje tovary alebo služby. Niektoré osoby alebo subjekty sú oslobodené od DPH na základe zákona a nemusia platiť ani DPH, ani jej nevyberajú od svojich zákazníkov. Medzi neplatcov DPH môžu patriť napríklad:

 • Fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a nevykazujú DPH na svojom príjme, napr. obyčajní zamestnanci.
 • Mikropodniky, ktoré majú ročný obrat nižší ako stanovená hranica pre povinnosť platiť DPH.
 • Niektoré verejné inštitúcie, ktoré sú oslobodené od DPH na základe zákona, napr. niektoré nemocnice, školy a iné inštitúcie.
 • Subjekty, ktoré poskytujú nezdaniteľné služby alebo tovary, napr. niektoré bankové transakcie, poisťovacie služby a iné.

Je dôležité poznamenať, že aj keď osoba alebo subjekt nie je povinný platiť DPH, môže mať stále iné daňové povinnosti, ako napríklad platiť dane z príjmu alebo dane z nehnuteľnosti.

Druhy sadzieb DPH na Slovensku

Sadzby daní sa môžu meniť aj počas roka a môže sa meniť aj to, aké tovary alebo služby patria pod určitú sadzbu dane. Platí však všeobecné pravidlo, ktoré horí o tom, že vždy treba použiť sadzbu dane, ktorá je platná v čase vzniku daňovej povinnosti pre konkrétny produkt alebo službu. Sadzby dane z pridanej hodnoty upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Kompletné znenie zákona nájdete v LINKU.

Základná sadzba za tovary a služby na Slovensku je 20 % zo základu dane.

Znížená sadzba DPH na tovary a služby 10 %

Znížená sadzba DPH: 5 %

Základná sadzba za tovary a služby na Slovensku

Základná sadzba DPH je momentálne stanovená na 20 %. Táto sadzba sa vzťahuje na väčšinu tovarov a služieb, ktoré nie sú výslovne zaradené pod nižšie sadzby dane. Základná sadzba DPH sa uplatňuje na väčšinu tovarov a služieb vrátane, napríklad: oblečenia, elektroniky, či alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.

Znížená sadzba dane

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na tovary:

a) uvedené v prílohe č. 7 a 7a zákona o DPH (Napr.: chladené alebo čerstvé hovädzie mäso, mäso z králikov, živé ryby, filé, maslo, mlieko, smotana, antibiotiká, farmaceutické výrobky, určité sanitárne výrobky z plastu, obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti, hudobniny, niektoré pomôcky pre zdravotne postihnutých občanov ),

b) tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Zároveň sa znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje služby uvedené v prílohe 7a zákona o DPH a to:

 • Hotelové a podobné ubytovacie služby
 • Turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby
 • Prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov
 •  Ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné). Viac na LINKU

Dočasná znížená sadzba dane na 10 %, ktorá sa má uplatňovať do konca marca 2023 je určená pre plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov ako prechodné opatrenie. Ide o prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk.Zároveň dočasná znížená sadzba DPH 10 % platí na reštauračné a stravovacie služby avšak musí spĺňať charakter podávania jedál alebo nápojov alebo obidvoch, ak sú zabezpečené dostatočné podporné služby umožňujúce ich okamžitú konzumáciu. Donáška jedla alebo predaj jedla so sebou zníženej DPH sadzbe nepodlieha.

Nová znížená sadzba dane

Novelizáciou zákona o DPH sa od 1. januára 2023 zavádza druhá znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane v súvislosti s nájomným bývaním. Zároveň platí, že uplatnenie zníženej sadzby DPH nie je možnosťou, ale povinnosťou. Znížená sadzba DPH vo výške 5 % zo základu dane sa bude uplatňovať na:

 • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
 •  obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Rady a Tipy

Na záver niekoľko odporúčaní týkajúcich sa sadzieb DPH aj za hranicami Slovenska,  ktoré by vám mohli pomôcť:

 •  Získajte najnovšie informácie o sadzbách DPH. Sadzby DPH sa líšia podľa krajiny a druhu tovaru alebo služby.
 • Zistite platné sadzby DPH v krajine, v ktorej podnikáte alebo nakupujete – V každej krajine sa môžu sadzby DPH líšiť. Napríklad v Európskej únii existuje základná sadzba DPH, znížená sadzba DPH a oslobodenie od DPH. Platné sadzby DPH môžete zistiť na webových stránkach daňových úradov alebo odporúčam kontaktovať miestneho daňového poradcu.
 • Rozlišujte medzi tovarom a službami – Sadzby DPH sa môžu líšiť podľa toho, či ide o tovar alebo službu. Napríklad v Európskej únii sú niektoré služby oslobodené od DPH, zatiaľ čo iné služby podliehajú základnej sadzbe DPH alebo zníženej sadzbe DPH.
 • Pravidelne sledujte zmeny v sadzbách DPH – Sadzby DPH sa môžu meniť, a preto je dôležité pravidelne sledovať zmeny v legislatíve.
 • V prípade pochybností sa neváhajte obrátiť na odborníka – Ak máte pochybnosti alebo nejasnosti ohľadom sadzieb DPH, odporúčam sa obrátiť na odborníka alebo daňového poradcu, ktorý vám pomôže s vysvetlením príslušných pravidiel a postupov.
Top