Vývoz a dovoz tovaru a služieb z EÚ

Vývoz a dovoz tovaru a služieb z Európskej únie (EÚ) sú úzko spojené s otázkou DPH (daň z pridanej hodnoty), ktorá je jednou z najdôležitejších daní v rámci medzinárodného obchodu. Je preto dôležité porozumieť jej fungovaniu a dopadu na vývoz a dovoz v rámci EÚ a vyhnúť sa pokutám. Viac informácií Vám ponúkneme v našom článku.

Najčastejšia chyba, ktorej sa spoločnosti, ktoré nie sú platcami DPH, dopúšťajú v súvislosti s platbami do a zo zahraničia, je nesplnenie registračnej povinnosti pred prijatím služby a následne neuvedenie IČ DPH na prijatej faktúre.

DPH je v rámci EÚ nutné platiť pri všetkých transakciách. Viac informácií nájdete v LINKU.

Registračná povinnosť

Ak ste platcom DPH máte povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a samozrejme máte nárok na odpočítanie dane, avšak s výnimkou, ak sú dodávané tovary oslobodené od dane. Avšak ak nie ste platcom DPH a nakupujete tovar a služby zo zahraničia musíte sa registrovať a stávate sa identifikovanou osobou pre daň.

Registrácia pri nákupe tovaru z EÚ

Podľa § 7 zákona o DPH sa zaregistrovať musíte, ak výška vašich nákupov počas roka presiahne hodnotu 14 000 eur. Ako identifikovaná osoba pre daň máte povinnosť platiť daň z nákupu tovarov, ale nemáte nárok na odpočítanie dane.

Registrácia pri dodaní a prijatí služby z EÚ

Ak nie ste platcom DPH, pri prijatí a dodaní služieb z/do iného členského štátu registráciu upravuje § 7a zákona o DPH. Registrovať sa musíte pred prijatím služby z iného členského štátu pri ktorej jej vzniká povinnosť platiť daň alebo pred dodaním služby do iného členského štátu aj keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Medzi služby kedy sa musíte registrovať patria najmä: sprostredkovateľské služby, reklamné, poradenské, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke služby, služby dodávané elektronickými prostriedkami. LINK

Čo znamená skratka IČ DPH a ako je ho možné overiť?

Skratka IČ DPH označuje identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty je primárne určené pre osoby, ktoré sú platcami DPH, prípadne obchodujú aj v zahraničí, avšak za určitých okolností sa týka aj občanov, ktorí nepodnikajú. IČ DPH býva rovnaké ako DIČ s tým rozdielom, že má predponu SK. Jeho dĺžka je stále 10 čísel. Počet znakov tohto čísla sa líši v závislosti od jednotlivých krajín. Niektoré majú znakov viac, napríklad Švédsko alebo Chorvátsko. Iné menej, napríklad Slovinsko, Fínsko či Maďarsko. V zahraničí sa taktiež často označuje anglickou skratkou VAT – Value added tax. LINK

V prípade, že ste platcom DPH a chcete dodávať svoj tovar alebo služby do iného členského štátu EÚ za cenu bez DPH, mali by ste sa uistiť, že osoba, ktorej chcete tovar alebo služby dodávať, je identifikovaná pre daň v inej členskej krajine.  

Na overenie slúži elektronický systém VIES (viac o systéme VIES v LINKU ), ktorý umožňuje prenos informácii týkajúcich sa registrácie k DPH v rámci Európskej únie (tzv. overovanie platnosti DIČ k DPH). 

Platné DIČ pro účely DPH   (IČ DPH) musí byť uvádzané  na faktúre a tiež v súhrnnom hlásení. Pre overovanie platnosti IČ DPH platiteľom DPH z ktoréhokoľvek členského štátu EÚ (vrátane Slovenskej republiky) Vám Finančné riaditeľstvo SR sprostredkováva službu prevádzkovanú Európskou komisiou. Zdroj:https://www.financnasprava.sk/

Viac informácií o predaji tovaru na diaľku nájdete na našom článku. LINK

Členský štátMiestny názov (preklad) IČ DPHFormát čísla IČ DPH
RakúskoATU9999999911 skupina 9 znakov
BelgickoBE09999999991 skupina 10 čísel
BulharskoBG999999999 alebo BG9999999999 1 skupina 9 čísel alebo 1 skupina 10 čísel
CyprusCY99999999L1 skupina 9 znakov
ČeskoCZ99999999 alebo CZ999999999 alebo CZ9999999999 1 skupina either 8, 9 alebo 10 čísel
NemeckoDE9999999991 skupina 9 čísel
DánskoDE9999999991 skupina 9 čísel
EstónskoDK99 99 99 994 skupiny 2 čísel
GréckoEE9999999991 skupina 9 čísel
ŠpanielskoEL9999999991 skupina 9 čísel
FínskoESX9999999X21 skupina 9 znakov
FrancúzskoFI999999991 skupina 8 čísel
ChorvátskoHR-ChalebovátskoHR99999999999
MaďarskoHU-MaďarskoHU99999999
ÍrskoIE9S99999L  IE9999999WI1 skupina 8 znakov alebo 1 skupina 9 znakov
TalianskoIT999999999991 skupina 11 čísel
LitvaLT999999999 alebo LT9999999999991 skupina 9 čísel, alebo 1 skupina 12 čísel#
LuxemburskoLU999999991 skupina 8 čísel
LotyšskoLV999999999991 skupina 11 čísel
MaltaMT999999991 skupina 8 čísel
HolandskoNL999999999B9961 skupina 12 znakov
PoľskoPL99999999991 skupina 10 čísel
PortugalskoPT9999999991 skupina 9 čísel
RumunskoRO9999999991 skupina minimum 2 čísel a maximum 10 čísel
ŠvédskoSE9999999999991 skupina 12 čísel
SlovinskoSI999999991 skupina 8 čísel
SlovenskoSK99999999991 skupina 10 čísel 

Sadzby DPH v krajinách EÚ

Spoločné pravidlá EÚ v prípade oblasti DPH sú pomerne vysoko harmonizované, avšak stanovenie výšky sadzby DPH je stále ponechané na jednotlivé členské štáty. Každá krajina EÚ tak zodpovedá za stanovenie svojej vlastnej sadzby DPH. Rozlišujeme nasledovné sadzby DPH v členských krajinách EÚ:

  • štandardnú (základnú) sadzbu DPH,
  • zníženú sadzbu DPH,
  • osobitnú sadzbu DPH.

Viac informácií: LINK

Každý členský štát EÚ má štandardnú (základnú) sadzbu, ktorá sa uplatňuje na dodávky väčšiny tovarov a služieb. Táto sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %. Ďalej je možné uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby. Tieto znížené sadzby nemôžu byť nižšie ako 5 %. Niektoré krajiny EÚ uplatňujú na určité dodávky aj osobitné sadzby DPH. Osobitné sadzby DPH sa ďalej delia na super-znížené, nulové a tzv. parkovacie. Slovensko však nemá zavedený ani jeden typ osobitnej sadzby DPH. Zoznam sadzieb DPH uplatňovaných v členských krajinách EÚ (naposledy aktualizovaný 23. marca 2022) LINK

Členský štátŠtandardná sadzbaSuper-znížená sadzbaParkovacia sadzba
Rakúsko2013
Belgicko2112
Bulharsko20
Cyprus19
Česko21
Nemecko19
Dánsko25
Estónsko20
Grécko24
Španielsko214
Fínsko24
Francúzsko202,1
Chorvátsko25
Maďarsko27
Írsko234,813,5
Taliansko224
Litva21
Luxembursko17314
Lotyšsko21
Malta18
Holandsko21
Poľsko23
Portugalsko2313
Rumunsko19
Švédsko25
Slovinsko22
Slovensko20

Neplatca DPH dodanie a nákup služieb z EÚ

Aj keď ste neplatca DPH, tak:

  • pri nákupe služby napr. z Českej republiky (alebo z iného štátu EÚ) ste povinný registrovať sa na daňovom úrade ešte pred objednaním služby.
  • pri dodaní služby napr. do Českej republiky (alebo do iného štátu EÚ) ste povinný registrovať sa na daňovom úrade ešte pred dodaním služby.

V oboch prípadoch registrácia vyplýva z §7a zákona o DPH.

Žiadosť o registráciu pre daň sa nemusíte podať v niekoľkých prípadoch. Ak ste už registrovaný ako platca DPH, prípadne ak nakupujete tovar alebo službu, ktorá je oslobodená od DPH. Ďalšie výnimky ohľadom registrácie nájdete v LINKU.

Postup pri registrácii na DPH podľa § 7a

Ako bolo spomenuté registrovať sa musíte ešte pred prijatím respektíve dodaní služby a to 7 dní vopred z a do EÚ. Tu je jednoduchý postup, ktorý zvládnete online. Prihlásite sa na portál finančnej správy: https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka.Prihlásiť sa môžete pomocou iidentifikátora a heslo (ak máte podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní), alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), prípadne kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).Vo svojej osobnej internetovej zón, kde je potrebné kliknete na Katalóg formulárov a následne rozkliknete Podanie pre FS – Register následne vyberiete  formulár: „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“ žiadosť. Treba vyplniť Žiadosť o registráciu v oddieli I. treba zvoliť Daň z pridanej hodnoty a zakliknúť možnosť domáca alebo zahraničná osoba. Následne v prílohe č. 1 sa zvolí možnosť „Registrácia pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu podľa § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty“. Potom stačí formulár dať kontrolovať, ak sa  zobrazí hláška: „Kontrola formulára prebehla úspešne.“ môžete dokument podpísať a podať. Žiadosť môžete podpísať cez elektronický občiansky preukaz, alebo môžete použiť kvalifikovaný elektronický podpis.Nezabudnite si overiť prijatie podanej žiadosti. Po úspešnom doručení žiadosti, obdržíte osvedčenie o registrácii,kde bude uvedené vaše IČ DPH.Pri firmách príde do schránky slovensko.sk a pri podnikateľoch ktorí si ju aktivovali tiež. Ak nie je schránka aktívna príde potvrdenie poštou.

Ako Vám vieme pomôcť?

Sme odborníci v oblasti účtovníctva, daňovej problematiky a optimalizácie firemných nákladov. Naše znalosti a skúsenosti nám umožňujú pomôcť podnikateľom v riešení rôznych účtovných problémov a výziev. Vieme vám pomôcť pri registrácii vašej spoločnosti pre účely DPH v rámci EÚ. To zahŕňa získanie daňového identifikačného čísla a plnenie príslušných daňových povinností. 

Top